Privacy Beleid

Yield Real Estate PRIVACY BELEID

Dit is het privacy beleid van Yield Real Estate. Yield Real Estate is gevestigd aan de Strawinskylaan 4117 te (1007 EE) Amsterdam.

Yield Real Estate verwerkt persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij persoonsgegevens verzamelen, bewaren en doorgeven. Yield Real Estate is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacy beleid geldt voor Yield Real Estate en haar dochtermaatschappijen.

1. Inhoud van het privacy beleid

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe Yield Real Estate persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt uitgelegd voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken. Ook leggen wij uit aan wie wij persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en hoe wij deze beschermen.

Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.

2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verzamelen:

 • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of u deze aan ons verstrekt;
 • van derde partijen die deze aan ons verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent voor deze partijen;
 • uit andere bronnen, bijvoorbeeld het kadaster, het handelsregister, commerciële databanken en andere openbare bronnen;
 • direct van u, wanneer u onze website (yieldrealestate.nl) bezoekt;
 • door middel van cookies, zie hiervoor onze verklaring gebruik cookies.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering daarvan, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen;
 • om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen;
 • om u te informeren over onze activiteiten, bijvoorbeeld om u persberichten toe te zenden;
 • om onze activiteiten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven toe te zenden of om u uit te nodigen voor een evenement, lunch of borrel;
 • om uw vragen en verzoeken te beantwoorden of uw klachten te behandelen;
 • om u gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van onze website en om die te verbeteren;
 • ten behoeve van uw sollicitatie;
 • in het geval van geschillen met Yield Real Estate.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is op basis van de volgende grondslagen:

 • op basis van een gerechtvaardigd belang van Yield Real Estate;
 • voor het aangaan en het uitvoeren van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting;
 • op basis van uw toestemming.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze altijd intrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met Ronald Schoonenberg van Yield Real Estate (met als correspondentieadres Strawinskylaan 4117 te (1007 EE) Amsterdam of per mail via info@yieldrealestate.nl of telefonisch via nummer+31 20 894 89 41.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden die werkzaamheden voor ons verrichten. Dit gaat dan om bijvoorbeeld technisch beheerders, onderhoudsbedrijven, IT-dienstverleners, salarisadministratie, juridische/fiscale dienstverleners, accountants, taxateurs, recruiters.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met aan Yield Real Estate gelieerde vennootschappen. Ook kan het zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens door te geven.

Wij zullen ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens wanneer wij deze doorgeven aan derde partijen. Onderdeel van deze maatregelen kan het sluiten van een verwerkersovereenkomst zijn.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Yield Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede relevant het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd van) geschillen.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

U heeft het recht:

 • op informatie over en inzage van uw persoonsgegevens;
 • op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (“recht om vergeten te worden”);
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te (doen) dragen.

Deze rechten kunnen in bepaalde situaties worden beperkt. Bijvoorbeeld in het geval wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verwerken.

Voordat u een beroep kunt doen op deze rechten zult u zich eerst afdoende moeten legitimeren zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

9. Wijzigingen, klachten en vragen

Dit privacy beleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van dit privacy beleid is steeds beschikbaar op onze website: yieldrealestate.nl. Wij raden u aan dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit beleid toe te sturen. Wij zenden u dit kosteloos toe.

Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland via het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact op nemen met Ronald Schoonenberg van Yield Real Estate (met als correspondentieadres Strawinskylaan 4117 te (1007 EE) Amsterdam of per mail via info@yieldrealestate.nl of telefonisch via nummer+31 20 894 89 41.

10. Taal

Indien van dit privacy beleid een vertaling wordt gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, de Nederlandse tekst prevaleert.