Privacy verklaring

 

Yield Real Estate PRIVACY VERKLARING

 

Wij respecteren uw privacy

Yield Real Estate respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.yieldrealestate.nl biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kunt u een brochure aanvragen of een (digitaal) contactformulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving hebt u het recht:

  • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
  • op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Indien u gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken en per mail te verzenden naar info@yieldrealestate.nl.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat u kunt bereiken door hier te klikken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In het Yield Real Estate Privacy beleid leest u meer informatie over de manier waarop Yield Real Estate uw (persoons)gegevens verwerkt.